تا %60 درصد تخفیف برای تنها 4 نفر با کد 4265OHVL + صدور گواهینامه فقط تا
000000

لیست VMware Default Usernames and Passwords

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که Username و Password خودتون در محیط های مجازی سازی رو فراموش کرده باشید ، در ادامه لیستی از Username و Password های پیشفرضی که در محصولات مختلف شرکت VMware هست رو برای همه عزیزان ITPRO به اشتراک می گذاریم ، دقت کنید که به آدرس های URL و نوع محصول بیشتر دقت کنید که Username و Password درستی رو بتونید انتخاب کنید :

Horizon Application Manager
--------------------------------
http://IPorDNS/SAAS/login/0
http://IPorDNS
---------------------------------
---------------------------------
Horizon Connector
---------------------------------
https://IPorDNS:8443/
---------------------------------
---------------------------------
 vCenter Appliance Configuration
---------------------------------
https://IPorDNS_of_Server:5480
username: root
password: vmware
---------------------------------
---------------------------------
vCenter Application Discovery Manager
---------------------------------
http://IPorDNS
username: root
password: 123456
---------------------------------
default ADM management console password is 123456 and the CLI password is ChangeMe
---------------------------------
vCenter Chargeback
---------------------------------
http://IPorDNS:8080/cbmui/
username: root
password: vmware
---------------------------------
---------------------------------
vCenter Infrastructure Navigator:
---------------------------------
https://IPorDNS_of_Server:5480
username: root
password: Supplied during OVA deployment
---------------------------------
---------------------------------
vCenter Log Insight
---------------------------------
https:// log_insight-host/
username: admin
password: password specified during initial configuration
---------------------------------
 ---------------------------------
vCenter MOB
---------------------------------
https://vcenterIP/mob
vCenter Web Client Configuration
https://IPorDNS_of_Server:9443/admin-app
username: root
password: vmware
---------------------------------
---------------------------------
 vCenter vSphere Web Client Access
---------------------------------
https://IPorDNS_of_Server:9443/vsphere-client/
username: root
password: vmware
---------------------------------
---------------------------------
For vSphere 5.1  = Windows default username: admin@System-Domain
For vSphere 5.1 = Linux (Virtual Appliance) default username: root@System-Domain
For vSphere 5.5 = default username: administrator@vsphere.local
---------------------------------
---------------------------------
vCenter Single Sign On (SSO)
---------------------------------
https://IPorDNS_of_Server:7444/lookupservice/sdk
---------------------------------
---------------------------------
For vSphere 5.1 = Windows default username: admin@System-Domain
For vSphere 5.1 = Linux (Virtual Appliance) default username: root@System-Domain
password: specified during installation
Adding AD authentication to VMware SSO 5.1
For vSphere 5.5 = default username: administrator@vsphere.local
---------------------------------
vCenter Orchestrator Appliance
---------------------------------
http://orchestrator_appliance_ip
Appliance Configuration:
change the root password of the appliance Linux user. Otherwise, the first time when you try to log in to the appliance Web console, you will be prompted to change the password.
---------------------------------
---------------------------------
Orchestrator Configuration:
---------------------------------
username: vmware
password:vmware
---------------------------------
---------------------------------
Orchestrator Client:
---------------------------------
username: vcoadmin
password: vcoadmin
---------------------------------
---------------------------------
Web Operator
---------------------------------
username: vcoadmin
password: vcoadmin
---------------------------------
--------------------------------- 
vCenter Orchestrator for Windows:
---------------------------------
https://IPorDNS:8283 or http://IPorDNS:8282
username: vmware
password: vmware
---------------------------------
---------------------------------
WebViews: http://orchestrator_server:8280.
vCenter Orchestrator for vCloud Automation Center (built-in):
https://vcloud_automation_center_appliance_ip:8283
username: vmware
password: vmware (after initial logon, this password is changed)
---------------------------------
vCO Client is accessible from http://vcloud_automation_center_appliance_ip
username: administrator@vsphere.local (or the SSO admin username)
password: specified password for the SSO admin during vCAC-Identity deployment
---------------------------------
 vCenter Operations

Manager: https://IPorDNS_of_UI_Server
username: admin
password: admin
---------------------------------
Admin: https://IPorDNS_of_UI_Server/admin
username: admin
password: admin
---------------------------------
CustomUI: https://IPorDNS_of_UI_Server/vcops-custom/
username: admin
password: admin
---------------------------------
 vCloud Automation Center Identity Appliance
https://identity-hostname.domain.name:5480/
username: root
password: password supplied during appliance deployment
---------------------------------
 vCloud Automation Center vCAC Appliance
https://identity-hostname.domain.name:5480/
username: root
password: password supplied during appliance deployment
---------------------------------
 vCloud Automation Center
https://vcac-appliance-hostname.domain.name/shell-ui-app
username: administrator@vsphere.local
password: SSO password configured during deployment
---------------------------------
 vCloud Automation Center built-in vCenter Orchestrator:
https://vcloud_automation_center_appliance_ip:8283
username: vmware
password: vmware (after initial logon, this password is changed)
---------------------------------
vCO Client is accessible from http://vcloud_automation_center_appliance_ip
username: administrator@vsphere.local (or the SSO admin username)
password: specified password for the SSO admin during vCAC-Identity deployment
--------------------------------- 
vCloud Connector Node
https://IPorDNS:5480
username: admin
password: vmware
---------------------------------
 vCloud Connector Server
https://IPorDNS:5480
username: admin
password: vmware
---------------------------------
 vCloud Director
https://IPorDNS/cloud/
username: administrator
password: specified during wizard setup
---------------------------------
 vCloud Director Appliance
username: root
password: Default0
---------------------------------
OracleXEDatabase
username: vcloud
password: VCloud
---------------------------------
 vCloud Networking and Security
console to VM
username: admin
password: default
---------------------------------
type "enable"
password: default
---------------------------------
type "setup" then configure IP settings
http://IPorDNS
---------------------------------
VMware Site Recovery Manager:
username: vCenter admin username
password: vCenter admin password
---------------------------------
 vShield Manager
console to VM
username: admin
password: default
---------------------------------
type "enable"
password: default
type "setup" then configure IP settings
http://IPorDNS
---------------------------------
vFabric Application Director
https://IP_or_DNS:8443/darwin/
root: specified during deployment
password: specified during deplyent
---------------------------------
darwin_user password: specified during deployment
admin: specified during deployment
---------------------------------
vFabric AppInsight
http://IP_or_DNS
username: admin
password: specified during OVA deployment
---------------------------------
 vFabric Data Director
https://IPorDNS/datadirector
username: created during wizard
password: created during qizard
---------------------------------
 vFabric Hyperic vApp
username: root
password: hqadmin
--------------------------------- 
vFabric Suite License
https://IPorDNS:8443/vfabric-license-server/report/create
View Admin
https://IPorDNS/admin
username: windows credentials
password: windows credentials
---------------------------------
 vSphere Data Protection Appliance
https://<IP_address_VDP_A ppliance>:8543/vdp-configure/
username: root
password: changeme
---------------------------------
 vSphere Replication Appliance
https://vr-appliance-address:5480
username: root
password: You configured the root password during the OVF deployment of the vSphere Replication appliance
---------------------------------
 Zimbra Appliance Administration Console
https://IPorDNS:5480
username: vmware
password: configured during wizard setup
1 نظر
امیرحسین کریم پور

سلام.

کاش اینو تو انجمن مجازی سازی میذاشتید.سپاس

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر